สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  แจ้งว่า คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ได้ดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภายหลังจากการประชุมเวทีสาธารณะ  ในการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับทั้งความคิดเห็นที่ได้จากการประชุม  และความคิดเห็นที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 มีผลบังคับใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ได้ปรับปรุงกรอบระยะเวลาของ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2   (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติและคณะรัฐมนตรี
โพสโดย : นริศรา   วันที่ : 29 มิถุนายน 2565   View : 139
ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 2561-2563  (ดู 855)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกดับเพลิง  (ดู 3856)
โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง ถนนเลียบคงคา หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 731)
กำหนดราคากลางโครงการค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาล 2 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน  (ดู 1067)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน  (ดู 606)
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ดู 840)
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  (ดู 676)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :