สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ((One Setop Service : OSS)เทศบาลตำบลหัวตะพาน


ออนไลน์ : 23

หัวข้อ :: ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ((One Setop Service : OSS)เทศบาลตำบลหัวตะพาน

เทศบาลตำบลหัวตะพาน ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Setop Service :OSS)เทศบาลตำบลหัวตะพาน  มีคำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน ที่ 622/2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เรื่องแต่งตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Setop Service :OSS)เทศบาลตำบลหัวตะพาน และมีคำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน ที่ 627/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Setop Service :OSS)เทศบาลตำบลหัวตะพาน รายละเอียดตามเอกสารท้ายนี้
เปิดไฟล์
โพสโดย : นริศรา   วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566   View : 23
ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี 2561-2563  (ดู 883)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกดับเพลิง  (ดู 4002)
โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง ถนนเลียบคงคา หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 769)
กำหนดราคากลางโครงการค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาล 2 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน  (ดู 1102)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน  (ดู 625)
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ดู 869)
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  (ดู 696)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :